Sơn mài 2 lỗ cao hoa văn pháo hoa DPH02Sơn mài 2 lỗ cao hoa văn pháo hoa DPH02Sơn mài 2 lỗ cao hoa văn pháo hoa DPH02Sơn mài 2 lỗ cao hoa văn pháo hoa DPH02