Dupont sơn mài 2 lỗ đen vàng cao DPH10Dupont sơn mài 2 lỗ đen vàng cao DPH10Dupont sơn mài 2 lỗ đen vàng cao DPH10Dupont sơn mài 2 lỗ đen vàng cao DPH10Dupont sơn mài 2 lỗ đen vàng cao DPH10